Onze klanten waarderen ons met gemiddeld 4,8 van de 5 sterren!
4.5/5

Huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden Holland Campers  

Holland Campers staat synoniem voor vrijheid, wat natuurlijk niet betekent dat we u aan uw lot overlaten. Wij verwachten van onze klanten, dat zij met onze campers als een goed huisvader omgaan. We hebben dan ook géén kleine lettertjes, maar duidelijke afspraken geformuleerd met het doel u op tijd een schone en complete camper mee te kunnen geven.

Deze algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten.

Op onze huurovereenkomsten zijn de RECRON voorwaarden Toeristisch verblijf van 1 juli 2016 van toepassing aangevuld met de Holland Campers voorwaarden.

 

Onze campers zijn standaard voorzien van;

 • Veiligheidsset (zie inventarislijst)
 • Inventaris (zie inventarislijst)
 • Cassettetoilet met afbreekbare toiletmiddelen
 • Douche met warm en koud stromend water
 • Koelkast met vriesvak
 • Gas kooktoestel
 • Verwarming
 • Luifel
 • Fietsendrager
 • Horren en verduistering
 • Airco in zowel het camperdeel als airco in het autodeel
 • Radio/USB
 • HD-Satelliet TV met abonnement
 • Kluisje
 • Gasalarm
 • Brandblusser
 • EHBO trommel
 • Euro6 motor
 • Duitse Groene Milieu Plakette + Franse Gele milieu sticker
 • Gereedschapskistje
 • EHBO trommel

 

Inbegrepen in het huurtarief

 • Volle brandstoftank (diesel)
 • Volle Ad Blue tank ( 12 liter)
 • Toilet verfrissing vloeistof
 • Eén aangesloten gastank en een volle reserve gastank
 • All-risk verzekering met VHD pechhulp
 • 200 vrije kilometers per dag
 • Mogelijkheid om uw auto tijdens uw vakantie bij ons binnen te parkeren.

 

Wat huurt u bij Holland Campers Wateringen?

 • De huursom van de camper is inclusief BTW, All-risk verzekering met een eigen risico van € 1.250 (Voor een bedrag van € 150 te verlagen naar € 400 per gebeurtenis).
 • 200 vrije kilometers per dag, extra km’s € 0,35/km.
 • De huurprijs van de huurcamper is exclusief  diesel en Ad Blue, aanvullende verzekeringen en andere extra’s.
 • Op de huur van de camper is een waarborgsom van € 1.250 toepassing of indien voor velaging van het eigen risico gekozen is € 400.
 • Onderverhuur van onze campers is niet toegestaan.
 • U krijgt van ons het originele kentekenbewijs en de groene kaart mee.
 • Handleidingen aanwezig in de camper

 

Huurovereenkomst

Holland Campers is verplicht tot het uitvoeren van de huurovereenkomst, nadat de door de huurder ondertekende huurovereenkomst ook door de verhuurder is ondertekent en huurder de verschuldigde huursom incl. de waarborgsom binnen de gestelde termijnen aan verhuurder heeft voldaan.

Door ondertekening van de huurovereenkomst gaat huurder akkoord met de overeengekomen huurprijs, waarborgsom van € 1.250 en het eigen risico van € 1.250 of € 400 indien voor verlaging van het eigen risico gekozen is.

Bij het in gebreke blijven van huurder in de nakoming van zijn verplichtingen, heeft de verhuurder het recht de huurovereenkomst te ontbinden. In dat geval heeft de verhuurder het recht op de overeengekomen huurprijs naast een vergoeding van de kosten en schades welke verhuurder ondervindt ten gevolge van het in gebreke zijn van huurder.

Verhuurder behoudt zich het recht voor om de huurovereenkomst, zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn, te beëindigen wanneer gedragingen van de huurder hiertoe aanleiding geven.

Indien de huurder wenst te annuleren ontslaat dit hem niet van de verplichting de overeengekomen huursom te voldoen.

 

Huurtermijn

De huurperiode start op de ophaaldag vanaf 8:00 uur en eindigt op de terugbreng dag om 17:00 uur. Zelfs op zondag kunt u bij Holland Campers  uw camper ophalen of inleveren.

Indien een huurder het voertuig niet tijdig inlevert, is Holland Campers Wateringen gerechtigd de huurder € 75,00 per uur in rekening te brengen voor elk uur waarmee de huurperiode wordt overschreden. Na overschrijding van 4 uur kan, per dag 1,5 keer de daghuurprijs extra in rekening worden gebracht, onverminderd de verplichting van huurder tot vergoeding van door Holland Campers geleden en te lijden schade.

Verlenging van de huurtermijn is slechts mogelijk na schriftelijke toestemming (e-mail) van de verhuurder.

 

Huurder / bestuurders

Van de huurder verwachten wij, dat hij/zijzelf en elke andere bestuurder welke genoemd is in de huurovereenkomst, te allen tijde de kennis, de noodzakelijke lichamelijke en geestelijke gesteldheid bezit die voor het besturen van de huurcamper vereist is.

De camper mag alleen bestuurd worden door op de huurovereenkomst vermelde medebestuurder(s).

De huurder (en evt. extra bestuurder(s)) dient bij vertrek minimaal drie jaar in het bezit te zijn van het rijbewijs;

De huurder (en evt. extra bestuurder(s)) dient bij vertrek minimaal 25 jaar oud te zijn.

Holland Campers  verhuurt uitsluitend campers aan personen die een op hun naam gesteld rijbewijs B kunnen overleggen dat geldig is in Nederland.

De volgende documenten dient u mee te nemen bij het afhalen van de camper. Deze dienen allen op naam te staan van de huurder;

 • Geldig rijbewijs (minimaal 3 jaar in bezit) van alle bestuurders.
 • Huurders met een woonadres in Nederland dienen een adreslegitimatie in de vorm van een (digitaal) bank- of giroafschrift, loonstrook, uittreksel bevolkingsregister, afschrift van telefoonabonnement mee te nemen. Deze documenten mogen ook digitaal aangeleverd worden. Ze dienen niet ouder te zijn dan 30 dagen.
 • Huurders welke niet woonachtig zijn in Nederland, dienen een geldig paspoort, geldig rijbewijs en creditcard (American Express, VISA en Eurocard/Mastercard) op naam mee te nemen als de camper wordt opgehaald.

 

Bestemmingen en gebruik

Wij kunnen u géén camper verhuren wanneer u naar landen wilt reizen welke niet op de groene kaart vermeld staan.

Huurders zijn zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte zijn van lokale wet- en regelgeving. Dit omvat ook zaken als vignetten en milieu zones. Behoudens de Duitse Umwelt Plakkette en de Franse Crit’Air sticker zijn deze niet standaard aanwezig in onze campers.

In elke camper is een veiligheidset aanwezig bestaande uit; gele hesjes voor elke persoon, een EHBO trommel, een parkeerschijf, een brandblusser, een gereedschapset, een banden reparatieset, startkabels een fietsenbord, reserve lampjes, zekeringen en een headlight.

Het is huurder uitdrukkelijk verboden de camper te gebruiken voor deelneming of training aan wedstrijden, rally’s, betrouwbaarheidsritten e.d. of voor smokkeldoeleinden, vervoer van olie, brandstoffen en andere gevaarlijke stoffen, het geven van rijles, het trekken van andere voertuigen, het tegen betaling vervoeren van andere personen of andere doeleinden waardoor de camper zou kunnen beschadigen, danwel de belangen van de verhuurder kunnen worden geschaad.

Onderverhuur, in bruikleen geven, verpanden of gebruik voor bedrijfsmatige activiteiten is verboden.

 

Track & trace

In onze campers is een track & trace systeem geïnstalleerd  zodat wij u kunnen helpen mocht u onderweg in de problemen komen. 

 

Onderhoud en schoonmaak

De camper wordt door ons afgeleverd met een volle brandstoftank, volle Ad Blue tank,  halfvolle schoonwatertank, lege afvalwatertank, lege toiletcassette en de camper is van binnen en buiten schoon en gecheckt.

Aan het einde van de huurperiode verwachten wij dat de camper bezemschoon ingeleverd wordt, het servies schoon op zijn plaats is teruggezet, beddengoed is afgehaald,  en de prullenbak geleegd is. Indien dit niet het geval is, zullen wij dit voor u verzorgen voor een bedrag van € 75,00.

Ook verwachten wij dat u de afvalwatertank en de toiletcassette ledigt en omspoeld. Deze service voeren wij graag voor u uit, maar berekenen daar dan wel € 75,00 voor.

Het schoonmaken van de binnen- en buitenzijde is een verplichte service en wordt á € 125 door Holland Campers uitgevoerd.

Wij vragen u voorzichtig met onze campers om te gaan, zodat de ook volgende huurder er optimaal van kan genieten. Tijdens de verhuurperiode is het raadzaam regelmatig het koelvloeistof en motorolie peil en de bandenspanning te controleren en op peil te houden.

 

 

Reparatie

Wij onderhouden onze campers goed. Toch kan er onderweg zich altijd een defect voordoen of  schade ontstaan. De huurder mag noodzakelijke reparaties tot € 100,00 zonder goedkeuring uit laten voeren. Dit dient evenwel te geschieden bij een Fiat Proffesional dealer. Voor reparaties welke dit bedrag te boven gaan, dient altijd eerst goedkeuring van de verhuurder te worden gevraagd. Alleen digitaal of schriftelijk verleende goedgekeurde reparaties boven de € 100,00 met gespecificeerde nota’s worden na afloop van de huurperiode aan de huurder terugbetaald indien de huurder de noodzaak van reparatie kan aantonen en dat hem geen opzet, grove schuld of nalatigheid kan worden verweten.

Reparatie en/of vervanging van ruiten, dakramen en/of banden worden eveneens afgehandeld als schade en verrekend met het eigen risico.

 

 

Schade en ongevallen tijdens de huurperiode

Bij schade, ongevallen of diefstal waarbij de camper en/of inventaris betrokken is geldt voor huurder een eigen risico van € 1.250,- per gebeurtenis of € 400 indien voor verlaging is gekozen. 

Huurder zal na een ongeval, diefstal, waarbij de camper betrokken is, Holland Campers hiervan direct na het ongeval c.q. de beschadiging in kennis stellen. Huurder verplicht zich in ieder geval van het voorval door de plaatselijke autoriteiten een rapport dan wel proces verbaal te doen opmaken en verhuurder kopie ter hand te stellen, zulke uiterlijk bij beëindiging van de huurovereenkomst. Voorts noteert huurder zelf de toedracht van het gebeurde, de merken en kentekens van eventuele betrokken voertuigen (maatschappij en polisnummer), de namen en adressen van de bestuurder, andere betrokkenen en eventuele ooggetuigen.

De verzekeraar van Holland Campers verlangt is alle gevallen (ook eenzijdige ongevallen/schade) dat betrokkenen het in de camper aanwezige Europese Schadeformulier mede in te vullen en te ondertekenen. Deze gegevens stelt huurder onverwijld doch uiterlijk bij beëindiging van de huurovereenkomst ter beschikking van verhuurder.

Huurder onthoudt zich van elke handeling die erkenning van enige aansprakelijkheid van verhuurder en/of het gehuurde ten aanzien van het gebeurde zou kunnen betekenen.

 

 

Eerder terug bij schade

Om noodzakelijke reparaties aan het gehuurde tijdig mogelijk te maken, stelt huurder op aanwijzing van verhuurder het gehuurde onmiddellijk zonder voorbehoud ter beschikking aan verhuurder. Huurder heeft hierbij geen enkel recht op enige schade- en onkostenvergoeding.

 

 

Verzekering

De Holland Campers zijn alleen verzekerd in de landen welke op de groene kaart vermeld zijn. Onze campers zijn WA + Casco verzekerd inclusief VDH pechhulp welke 24 uur per dag bereikbaar is bij pech onderweg en schade. Telefoon +31 850 239 252

Er geldt een eigen risico voor de huurder van € 1.250 per gebeurtenis, welke bij schade in rekening wordt gebracht bij de huurder. Eventueel kunt u het eigen risico bij ons verlagen naar € 400 door dit voor vertrek aan te geven en hiervoor € 150 over te maken. 

Alle schades welke tijdens de huurperiode ontstaan zijn tot een maximum van het eigen risico zijn voor rekening van de huurder. Hier vallen ook onder; stormschade, hagelschade, ruitschade, spiegelschade, parkeerschades veroorzaakt door onbekenden, lekke banden, etc.

Bij schade en/of vermissing doet huurder terstond aangifte bij de plaatselijke autoriteiten en verzoekt tot het opmaken van een proces-verbaal.

Verhuurder is niet aansprakelijk voor kosten en schades van inzittenden van de camper of derden, welke op enigerlei wijze samenhangen het gebruik van de camper, behoudens in het geval van opzet, grove schuld van de verhuurder. In welk geval de aansprakelijkheid van verhuurder is beperkt tot maximaal de overeengekomen huursom.

Verhuurder is niet aansprakelijk of verplicht tot restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan wanneer de camper door reparatie/onderhoud (tijdelijk) niet meer gebruikt kan worden.

 

 

Verkeersboetes & tolheffing

Als kentekenhouder/eigenaar ontvangen wij de tol-afrekeningen en eventuele verkeersboetes naar aanleiding van verkeersovertredingen tijdens de verhuurperiode. Wij tekenen standaard bezwaar aan en overleggen hierbij een kopie van de huurovereenkomst met vermelding van personalia huurder inclusief adres. Vervolgens zal een eventuele bekeuring naar uw postadres worden gezonden. U kunt dan indien u het hier niet mee eens bent, zelf bezwaar aantekenen.

Om te voorkomen dat u in de toekomst bij een grenscontrole aangesproken zal worden op een eventuele openstaande boete is het dus van belang dat uw postadres als vermeld op de huurovereenkomst correct is.

Wij berekenen per gemaakte overtreding € 25,00 administratiekosten.

 

Brandstof en Ad blue

Ons brandstof beleid is vol/vol. U krijgt de camper met een volle brandstoftank mee en wij vragen u de camper weer volgetankt terug te brengen. Indien wij dit voor u dienen te verzorgen, zullen we de brandstofkosten vermeerderen met een bedrag van € 25,00 voor het aftanken.

Onze campers zijn uitgevoerd met een Ad Blue systeem. Wanneer het waarschuwingslampje op het dashboard van de Ad Blue gaat branden is de Ad Blue tank nog niet leeg en heeft u nog nog voldoende Ad Blue om een tankstation op te zoeken waar ze Ad-Blue op de slang verkopen. Let op! De Camper start niet meer wanneer de AD-Blue tank helemaal leeg gereden wordt. De Ad-blue tank is 14 Lt. groot. 

Wij vragen u met klem ook de Ad blue tank af te tanken bij het terugbrengen.

 

Overige verbruikskosten

Aan het verbruik voor het chemische toilet, de gasflessen (maximaal 2 x 11 kg) en eventueel olieverbruik zijn géén extra kosten verbonden.

 

Huisdieren

Het meenemen van één viervoeter tot een gewicht van 25kg is alleen mogelijk in één van onze huisdieren campers.  Deze campers zijn ruim genoeg om een mand of kleine bench mee te nemen. Het meenemen van een huisdier gaat altijd in overleg en met de uitdrukkelijke afspraak dat uw viervoeter niet op de banken en/of de bedden komt.

 

Roken

In onze campers mag niet gerookt worden. (De volledige borg wordt bij overtreding van deze regel ingehouden). Hierbij nemen de bevindingen van de volgende huurder mee.

 

Niet beschikbaar zijn van de camper

Het is voor ons niet mogelijk een volgende huurder een vervangende camper ter beschikking te stellen indien een camper te laat, niet, of met schade teruggebracht wordt door de vorige huurder.

Een gedupeerde kan slechts aanspraak maken op restitutie van de verloren dagen, indien door overmacht de gereserveerde camper niet tijdig kan worden geleverd. De verhuurder zal zijn uiterste best doen om voor een vervangende camper te zorgen. Wij zullen altijd met de huurder afstemmen of het aanboden alternatief acceptabel is. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Wanneer een nieuw bestelde campers niet tijdig geleverd kan worden, zullen wij u hiervan direct op de hoogte stellen, een andere oplossing proberen te vinden en indien dat niet naar tevredenheid van de klant lukt het betaalde huurbedrag restitueren.

 

Parkeren personenauto tijdens uw vakantie

Tijdens uw vakantie kun u gebruik maken van onze parkeerservice welke gratis is. Indien gewenst maken wij uw auto in deze periode aan de binnen en/of buiten schoon.

Het parkeren geschiedt onder achterlating van de sleutels van de auto op eigen risico van de huurder. U geeft hiervoor door het accepteren van onze voorwaarden expliciet toestemming om uw auto te mogen verplaatsen.

 

Instructie

Vooraf of bij het afhalen van de camper krijgt u van ons een uitgebreide instructie over de werking van de camper en toebehoren. Van de uitleg hebben wij ook video’s gemaakt welke u op het YouTube kanaal HollandCamperWateringen kunt bekijken. Houdt er rekening mee dat deze instructie ongeveer 1 uur duurt. In de camper is een handboek aanwezig met de noodzakelijke informatie van de camper.

 

Borg

De borg dient voor vertrek te zijn voldaan. Binnen 3 werkdagen na thuiskomst wordt het bedrag op uw bankrekening teruggestort wanneer de camper in goede staat en tijdig is ingeleverd. Indien bij de finale inspectie na het wassen blijkt dat er niet gemelde schade wordt geconstateerd is verhuurder gerechtigd de kosten van de schade te verrekenen met de borg.

 

Betaling

De betaling kan in termijnen worden voldaan indien de reservering méér dan 8 weken voor vertrek wordt gemaakt. Reserveert u korter dan 8 weken voor vertrek dan dient u de volledige huursom en de borg ineens te voldoen.

 

Annulering

Mocht u willen annuleren, dan dient u dit schriftelijk of per e-mail via info@hollandcampers.nl te doen. Een annulering is pas rechtsgeldig wanneer deze door ons is bevestigd.

Voor annuleren zijn de volgende regels van toepassing;

 • Tot zes maanden voor uw vertrekdatum betaalt u € 95,00 annuleringskosten
 • Bij annulering binnen zes tot drie maanden voor vertrek betaalt u 50 % van de huursom
 • Bij annulering binnen drie tot één maand voor vertrek betaalt u 75 % van de huursom
 • Bij annulering binnen een maand voor vertrek betaalt u 90 % van de huursom
 • Bij annulering op vertrek dag of ’no show’ betaalt u 100 % van de huursom

Het vooruitbetaalde bedrag wordt bij annulering binnen 5 dagen gerestitueerd, na aftrek van de annuleringskosten.

Wanneer een camper eerder wordt ingeleverd vindt géén restitutie plaats voor niet gebruikte huurdagen.

 

 

Niet doorgaan van uw camperreis i.v.m. een pandemie (zoals Covid19)

Holland Campers heeft vanwege de uitzonderlijke situatie welke het gevolg is van de verspreiding van het Covid-19 virus de op haar overeenkomsten toepasselijke annuleringsvoorwaarden aangepast. De redelijkheid en billijkheid die bij uitvoering van overeenkomsten een belangrijke rol spelen, vragen in dergelijke onvoorziene situaties om passende en redelijke oplossingen. In verband daarmee zijn door Holland Campers maatregelen genomen, waaronder deze ten aanzien van annuleringen. Holland Campers heeft voor alle annuleringen die vallen onder de navolgende voorwaarden, én in ieder geval voor de gevallen dat nakoming van de overeen­komst door de onderneming en/of de consument niet (meer) mogelijk is, een Camperverhuur-voucher ontwikkeld, die een waarde vertegenwoordigd waarmee een nieuwe verhuurperiode en of een groepsreis geboekt kan worden bij de Holland Campers.

 

Kan ik wel annuleren?

U kunt altijd annuleren.  Wanneer u wilt annuleren, doet u dat schriftelijk, zoals vermeld in onze voorwaarden. Wij sturen u hiervan een bevestiging met een annuleringskosten berekening, welke u kunt gebruiken om bij uw verzekeringsmaatschappij in te dienen, indien u een annuleringsverzekering heeft.

 
Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig of onverbindend zal blijken, zullen de overige daardoor niet worden aangetast en onverkort van kracht blijven. Hiermee komen alle eerder gepubliceerde huurvoorwaarden van Holland Campers Wateringen te vervallen. (31 december 2023)
Chat openen
Hallo 👋
Kan ik je helpen?